برای شناسایی بهترین سویههای تولیدکنندۀ ACC دآمیناز و سیدروفور از روش

جداسازی شیگلا و سالمونلا - غربالگری سویه های باکتریایی ,دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ، اﻧﺘﻘﺎل و ﮐﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺸﺨﯿﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺮﺑﺎﮐﺘ ي ﻫﺎي , و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي آﻧﺘﯽ ﺳﺮم در ﺻﻮرت ﺷﮏ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮوﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد , اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﮕﻼ ﻓﻠﮑﺴﻨﺮي ﺳﺮوﺗﺎﯾﭗ 6 , ﻧﯿﺰ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼجداسازی و شناسایی سویه تولید کننده بیوسورفکتانت از جنس, هدف از این پژوهش شناسایی یک سویه باکتری از جنس آسینتوباکتر تولید کننده بیوسورفکتانت بود , اولین تست غربال گری برای شناسایی و جداسازی باکتری های.


جستجوهای محبوب

جداسازی باکتری های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه , -,

٢۰ س ويه مثبت می باشددر ادامه ۱۸ سويه برای آزمايش های غربال گری تکميلی از جمله فعاليت امولسيفيکاسيون و تشکيل کف و اندازه گيری کش ش سطحی انتخاب.

بررسی قیمت

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﯾﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮزﯾﺲ ﻧﻮع ﺑﯿﺠﯿﻨﮓ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي,

اﺳﭙﻮﻟﯿﮕﻮﺗﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﯾﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮزﯾﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ , ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ , ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي

بررسی قیمت

ارزیابی فعالیت سلولازی در باکتری های سلولیتیک,

24 مه 2015 , Title : ( ارزیابی فعالیت سلولازی در باکتری های سلولیتیک بدست آمده با دو روش , بر این اساس سویه LN36201 از گروه مشترک غربالگری ، سویه.

بررسی قیمت

شناسایی باسیلهای گرم منفی مولد بتالاکتاماز طیف وسیع از,

ﺳـﻮﯾﻪ ﻫـﺎی ﻣﻮﻟـﺪ ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣـﺎز ﻃﯿـﻒ وﺳـﯿﻊ ﯾـﺎ , ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ , از رﺷﺪ ، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺷـﺪ ﻧﺪ ﺳـﻮﯾﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ در ﻣﺤـﯿﻂ ﻧـﺎﻣﺒﺮده، در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ ﯾـﮏ ﺷـﺐ در

بررسی قیمت

در سویه های سالمونال جدا شده مطالعه ژن های Spic و,

در سویه های سالمونال جدا شده rfbjB و Spic مطالعه ژن های , ای پلی مراز می تواند یك شیوه تشخیصی دقیق و حساس و سریع در شناسایی و غربالگری باکتری سالمونال باشد

بررسی قیمت

جداسازی و غربالگری سویههای بومی ریزوبیوم تولیدکنندۀ ACC,

برای شناسایی بهترین سویههای تولیدکنندۀ ACC دآمیناز و سیدروفور از روش , 14 سویۀ ریزوبیوم بهمنظور تولید ACCدآمیناز و سیدروفور جداسازی و غربالگری شدند , Modulation of plant ethylene levels by the bacterial enzyme ACC deaminase

بررسی قیمت

میکروبیولوژی غذا و دارو - آزمایشگاه مرکزی فردیس

تستهای سلامت جنین جهت غربالگری بیماری های مادرزادی: مونگولیسم،اختلالات لوله عصبی , انجام آزمایش های تخصصی تعیین MBC و MIC و کینتیک مرگ باکتری ها بر اساس آخرین , تهیه سویه های استاندارد ATCC و PTCC در آزمایشگاه میکروب شناسی

بررسی قیمت

ارزیابی آزمون حساسیت به نالیدیکسیک اسید جهت غربالگری سویه,

ارزیابی آزمون حساسیت به نالیدیکسیک اسید جهت غربالگری سویه های بالینی , ۵- مجتمع تولیدی و تحقیقاتی، بخش واکسن های باکتریایی، انستیتو پاستور ایران.

بررسی قیمت

Evaluation of phenotypic and genotypic antibiotic resistance in,

تعیین تایپ مولکولی در این باکتری در بیمارستان ها جهت جلوگیری از انتشار , استفاده از دیسک های آنتی بیوتیکی در تشخیص سویه های مقاوم به کارباپنم مناسب است؟ , را دارد به عنوان تست جهت غربال گری سویه های تولید کننده kpc پیشنهاد می شود

بررسی قیمت

تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری

16 نوامبر 2011 , غربالگری سه ماهه اول (بروز شده) نکاتی در ارتباط با توکسوپلاسموز نکاتی در مورد , پاسخ میزبان به دنبال اتصال باکتری به سلولهای اپی تلیال شروع می شود و با , روش های ارزانی هستند ولی از آنجائیکه سویه های Hpylori در مناطق.

بررسی قیمت

رونمایی از خانواده باکتریایی جدید در کشور | بهداشت,

29 ژانويه 2017 , خانواده باکتریایی جدید به عنوان دستاورد مهم علمی و تحقیقاتی محققان , استحصال ترکیبات ارزشمند زیستی طی برنامه های فراگیر غربالگری ایجاد می کنند , وی افزود: سویه Bsw-2b تولید رنگ دانه های فلکسی روبین می کند، این.

بررسی قیمت

اصل مقاله (386 K)

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮﺷﻨﻞ ﻫﺎس ﺑﺎ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ ﮐـﻨـﻨـﺪه ﺑﯿﻮﺳﻮرﻓﮑﺘﺎﻧﺖ , ﺳﭙﺲ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻮﻟﯿﺰ در ﻣﺤـﯿـﻂ ﺑـﻼد

بررسی قیمت

ارزیابی برون تنی پیگمان های میکروبی بدست آمده در مرحله,

6 جولای 2016 , ارزیابی برون تنی پیگمان های میکروبی بدست آمده در مرحله غربالگری به منظور جاذب اشعه ماورای , 3-6- نگهداری سویه های قارچی و باکتریایی,

بررسی قیمت

اصل مقاله (264 K)

اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و از ﺳﺮوﻟﻨﻴﻦ ﻛﻪ داراي اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻴﭙﻴﺪ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻮﺗﺎﻧﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺣﻀﻮر ﺳﺮوﻟﻨﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي اﻧﺘﺨﺎب.

بررسی قیمت

محمد رعایائی اردكانی - دانشگاه شهید چمران اهواز

جداسازی و شناسایی یك سویه تولیدكننده ریبوفلاوین از نكتارین , رویا دانش آذری , جداسازی و غربالگری باکتری های تولید کننده سلولز از نمونه های طبیعی , محمد.

بررسی قیمت

magiran: فصلنامه زيست شناسي ميكروارگانيسم ها، شماره,

جداسازي و غربالگري سويه هاي بومي ريزوبيوم توليدكننده ACC دآميناز و سيدروفور , جداسازي و شناسايي باكتري هاي تجزيه كننده گازوئيل از خاك هاي آلوده به مواد نفتي.

بررسی قیمت

بررسی پتانسیل روش های میکروبی در ازدیاد , - اکتشاف و,

بنابراین در تحقیق حاضر، یک برنامه ي جداسازي و غربال گري باکتري , و کاهش کشش سطحي، در نهایت چند سویه ي باکتریایي مولد بیوسورفکتانت که سورفکتانت.

بررسی قیمت

جداسازی وشناساییمیکروارگانیسمهایتولیدکنندهلاکاز از محیط,

در این تحقیق میکروارگانیسمهای تولید کننده لاکاز اعم از قارچ و باکتری از خاک اطراف ریشه , موضوع نشاندهنده قابلیت بالای این ماده در غربالگری قارچ-های تولیدکننده لاکاز است , وزن مولکولی آنزیم لاکاز این سویه با تکنیک SDS-PAGE تعیین شد

بررسی قیمت

جداسازي و غربالگري اوليه باكتريهاي مولد آنزيم فيتاز از,

بنابراین هدف اصلی از اجرای این طرح جداسازی باکتری های مولد فیتاز از دستگاه , شناسایی سویه های غربالگری شده به روش های میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی

بررسی قیمت

غربالگری سویه های بومی باکتری های حل کنندۀ پتاسیم و,

غربالگری سویه های بومی باکتری های حل کنندۀ پتاسیم و بررسی توانایی جدایه ها در آزادسازی پتاسیم قابل جذب مقاله 8، دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393،.

بررسی قیمت

مقاله جداسازی و خالص سازی باکتریهای تولید کننده بیوسورفکتانت و,

در این تحقیق 80 سویه باکتری از فلور میکروبی نمونه های مختلف کمپوست جداسازی , شده و 10 سویه + gr و 6 سویه - gr تولید کننده بیوسورفکتانت غربالگری شد

بررسی قیمت

بررسی تجزیه ترکیبات هیدروکربنی آلیفاتیک و آروماتیک توسط,

غربالگری باکتری های تجزیه کننده مواد هیدروکربنی با 1 درصد نفت در محیط , نتایج آزمایشهای توان تجزیه کنندگی ترکیبات هیدروکربنی نشان داد که سویه های S1و.

بررسی قیمت

جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل از رودخانه کر و,

ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻨﻞ از رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ , ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻨﻞ ﻣﻌﺮف ﺑﺮﻣﻮﺗﯿﻤﻮل , و ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﯾﻪ اي از ﺑﺎﮐﺘﺮي

بررسی قیمت

SIDir | غربالگري سويه هاي باکتري اشرشياکلي جهت توليد,

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی غربالگري سويه هاي باکتري اشرشياکلي جهت توليد آنزيم آسپاراژيناز II

بررسی قیمت

تهیه وانیلین طبیعی از ایزواوژنول به وسیله یک فرایند زیست تبدیلی,

مواد و روشها: میزان تحملپذیری سویههای باکتریایی جدا شده به ایزواوژنول و وانیلین، به روش رقت در آگار تعیین شد غربالگری اولیه سویههای باکتریایی با قابلیت.

بررسی قیمت

اصل مقاله (1349 K)

جوجه های گوشتی به عنوان یک منبع برای این نوع ژن ها و یا باکتری های مقــاوم پیشــنهاد شــده , ســفتازیدیم و یا سفتری آکســون جهت غربالگری سویه های تولیدکننده

بررسی قیمت

سل

کنند، آلوده می شللوند اما بدن قادر اسللت با باکتری م بارزه و از تکثیر آن , های دفاعی بدن در این حالت با میکروب سل وارد نبرد شده ولی معموالً موفق ب , غربالگری گر وهی افراد , عبارتست از جدا کردن سویه های مقاوم از بیمارانی که قبال داروی آنتی TB

بررسی قیمت

جداسازی لاکتوباسیلهای پروبیوتیک از ماستهای سنتی مناطق,

اﺳﺘﻔﺎده روزاﻓﺰون از ﻓﺮآورد ﻫﺎه ي ﻟﺒﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﭘﺮو ﯿﻮﺗﯿﮏ ﺷﻮد , ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ، ﺗﺴﺖ ﮐﺎﺗﺎﻻز و ﺗﺴﺖ ﻫﺎ , ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ اﺳﯿﺪ و اﻣﻼح ﺻﻔﺮاوي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ : ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﻫﺎ ي ﮐﺎزﺋﯽ ( در دو ﻣﺤﻞ ،) راﻣﻨﺴﻮس

بررسی قیمت