انواع زباله های بیمارستانی و روشهای مختلف دفع آنها - <strong> نسوخته

انواع زباله های بیمارستانی و روشهای مختلف دفع آنها - نسوخته آجر هوادهی ,در اﻳﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻫﻮا ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارات ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﺮاق ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻲ آﻳﺪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻛﻮره ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﺛﺎﻧﻮي و ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﻤ ﻚ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺖ اﺿﺎﻓﻲ , ﻫﺎي ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳﺮ ﮔﺬر ﻫﻤﭽﻮن آﺟﺮ ﻧﺴﻮز و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ.پسماندهای بیمارستانی در اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎﻣ ﻼً ﺑﺎ ﻫﻮا ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت , ﻫﻮادﻫﯽ ﮐﻮره ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺛﺎﻧﻮي و ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ , ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ دﯾﺮ ﮔﺬر ﻫﻤﭽﻮن آﺟﺮ ﺳﻮز و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ.


جستجوهای محبوب

: طراحی،ساخت و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب - محور

20 دسامبر 2016 , هوادهی سطحی , شرکت آجر اسپادانا از سال 1390 با تولید انواع آجر رس، شیل، شیل رس و نسوز و با هدف جلب , جهت نسوختن تنباکو و ماندگاری بیشتر

بررسی قیمت

دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - Symposiair

مکانیزمدفع به محیط اتیل بنزن در حوضچه هوادهی واحد های تصفیه فاضلاب , LaCoO3 به عنوان کاتالیست اکسیداسیون هیدروکربن های نسوخته گاز اگزوز , بررسی اثر مشعلهای اکسی فیول بر خوردگی آجرهای سقف کوره های ریورب مجتمع مس سرچشمه

بررسی قیمت